Binary ตัวเลือกกลยุทธ์

Bing: Binary ตัวเลือกกลยุทธ์

Binary ตัวเลือกกลยุทธ์
การค้ากับตัวเลือก BINAR

Binary ตัวเลือกกลยุทธ์

With ประเภทนี้ของการทำสัญญาการค้าผู้ประกอบการคาดการณ์ว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะเกินหนึ่งที่กำหนดไว้ราคา (กำหนดโดยนายหน้า) ในอนาคต

2) ในเมนูการเลือกสินทรัพย์ในแท็บ Short เราเลือก Bitcoin และเวลาสิ้นสุดของการทำธุรกรรมซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาท้องถิ่นของคุณ หลังจากคลิกที่ปุ่ม Apply นอกจากนี้เรายังเห็นด้วยกับการทำธุรกรรมที่ชนะกำไรจะเป็น 89%

เริ่มได้รับสิทธิ NOW

Bing: Binary ตัวเลือกกลยุทธ์

ทิ้งคำตอบไว้